PICKING FRUIT SOWING STORIES

Picking Fruit, Sowing Stories

Oude kerk Westland, Naaldwijk

In agricultural regions like Haspengouw in Belgium and Westland in the Netherlands, people from different countries have been coming together for decades to work in harvesting, pruning, sorting and packing. For people who come to work in Haspengouw and Westland, this seasonal work has different reasons and purposes. But the uncertainty of weather and marketprices, temporariness, language barriers, long working days and relative isolation on the plantations and in the greenhouses make it difficult to make a secure livelihood out of this work, whether this is in Belgium, the Netherlands or elsewhere in Europe. This exhibition focuses exactly on this coming together of people, customs, labour and agricultural products, precisely from the perspective of these (temporary) newcomers and oldcomers. Photos, stories, audio and objects of agricultural rituals elsewhere, and new agricultural rituals show the inseparable stories of European agriculture and migration.

Carolien Lubberhuizen (Utrecht University & KU Leuven) explored these complex social realities of agricultural migrant- and seasonal workers within the European researchproject ReROOT. Working, picking and harvesting in greenhouses and plantations, she looked at the ways in which these newcomers find their way after their arrival. She also visited towns and rural communities in Romania and Moldova that are undergoing changes due to migration and industrialization of agriculture. The exhibition is not only based on experiences from this year of fieldwork, but is also shaped by and with the people she encountered in these fields. Moreover, all visitors are invited to share their own stories, rituals, and reflections on the social and changing role of agricultural labor. By doing so, we can further shape the living agricultural heritage together, regardless of your background.


RO

Culegem roade, semănăm povești

În timpul binecuvântării anuale a pomilor înfloriți, apreciem cultura fructelor din Haspengouw și importanța istorică, naturală, culturală și socială a acesteia pentru întreaga regiune. Cultura fructelor și agricultura în Belgia și Olanda se desfășoară în prezent la o scară mai mare ca oricând, în corelație cu oameni și locuri din întreaga Europă. Ce rol joacă migrația forțelor de muncă și munca sezonieră în această istorie a patrimoniului pomicol? Cum se petrece această sărbătorire și binecuvântare în țările de proveniență ale multora dintre lucrătorii sezonieri? Și ce fel de noi povestiri și ritualuri se nasc în deceniile de recoltă comună de pe plantațiile din Haspengouw?

În regiunile agricole cum sunt Haspengouw în Belgia și Westland în Olanda, se adună la muncă oameni din diferite țări, pentru recoltarea, tunsul, sortarea și ambalarea roadelor. Pentru oamenii care vin la muncă în Haspengouw și Westland, această muncă sezonieră are diverse motive și scopuri. Indiferent de locul în care se desfășoară - în Belgia, în Olanda sau în alt loc în Europa - nesiguranța inerentă pomiculturii, caracterul temporar al muncii, barierele lingvistice, zilele lungi de muncă fizică și izolarea relativă pe plantații și în sere aduc nesiguranță în câștigul existenței. Această expoziție plasează central întrunirea acestor oameni, obiceiuri, eforturi și produse agricole, văzută din perspectiva acestor nou-veniți (locuitori temporari). Fotografii și povestiri, sunete și obiecte aparținând ritualurilor străvechi din alte locuri, dar și noilor ritualuri agrare, ne prezintă întregul indivizibil al agriculturii și migrației europene.

Carolien Lubberhuizen (Universitatea Utrecht & KU [Universitatea Regală] Leuven) a cercetat, în cadrul proiectului european de cercetări ReROOT, aceste complexe realități sociale privind lucrătorii imigranți și sezonieri din domeniul agriculturii. Muncind, culegând, strângând recolta din sere și plantații, ea a studiat felul în care acești nou-veniți, odată sosiți, și-au găsit (sau nu) drumul de urmat. Ea a vizitat de asemenea orașe și comunități rurale din România și Moldova, aflate sub semnul schimbărilor datorită migrației și industrializării în domeniul agriculturii. Expoziția nu numai că este bazată pe experiențele sale adunate în decursul unui an de muncă pe teren; aceasta a fost creată de către și împreună cu oamenii pe care ea i-a întâlnit în cadrul acestor munci. Pe lângă aceasta, expoziția este o invitație deschisă fiecărui vizitator, indiferent de proveniență, de a împărtăși propriile sale istorisiri, ritualuri și reflecții privind rolul schimbător al muncii agricole, și - prin aceasta – o invitație de a modela împreună, patrimoniul viu al agriculturii.


PL

Zbieranie Owoców, Siew Oposwiesci

Podczas corocznego błogosławieństwa kwiatów kierujemy nasze myśli ku sadownictwu w Haspengouw i jego znaczeniu dla historii, przyrody, kultury i społeczności regionu. Uprawa owoców i rolnictwo w Belgii i Holandii rozwija się obecnie na większą niż kiedykolwiek wcześniej skalę i wiąże się z ludźmi i miejscami z całej Europy. Jaką rolę w tej historii o dziedzictwie sadowniczym odgrywa migracja zarobkowa i praca sezonowa? Jak to święto i błogosławieństwo wygląda w krajach, z których pochodzi wielu pracowników sezonowych? I jakie nowe historie i obrzędy rodzą się dzięki dekadom wspólnych zbiorów na plantacjach w Haspengouw?

W regionach rolniczych, takich jak Haspengouw w Belgii i Westlandia w Holandii, ludzie z różnych krajów spotykają się, aby pracować przy zbiorach, przycinaniu, sortowaniu i pakowaniu. Przyjeżdżają oni do pracy w Haspengouw i Westlandii z różnych powodów i w różnym celu. Jednak niepewność w ogrodnictwie, tymczasowość, bariery językowe, długie dni fizycznego wysiłku i względna izolacja na plantacjach i w szklarniach sprawiają, że trudno jest utrzymać się z tej pracy, czy to w Belgii, Holandii, czy w innym miejscu w Europie. Wystawa ta skupia się na spotkaniu tych ludzi, zwyczajów, pracy i produktów rolnych, właśnie z perspektywy takich (tymczasowych) przybyszów. Fotografie, opowieści, nagrania i przedmioty związane z obrzędami rolniczymi w innych miejscach oraz z nowymi obrzędami rolniczymi pokazują nierozerwalne więzi między historiami europejskiego rolnictwa i migracji.

Carolien Lubberhuizen (Uniwersytet w Utrechcie & KU Leuven) badała te złożone realia społeczne migrujących i sezonowych pracowników rolnych w ramach europejskiego projektu badawczego ReROOT. Pracowała, zbierała plony w szklarniach i na plantacjach i przyglądała się sposobom, w jakie ci nowi przybysze (nie) odnajdują się po przyjeździe. Odwiedziła również miasta i społeczności wiejskie w Rumunii i Mołdawii, doświadczające zmian spowodowanych migracją i industrializacją rolnictwa. Wystawa jest owocem nie tylko doświadczeń z tegorocznych badań terenowych. Ukształtowali ją ludzie, których spotkała na tych polach. Co więcej, jest to otwarte zaproszenie dla każdego zwiedzającego, niezależnie od pochodzenia, do podzielenia się własnymi historiami, obrzędami i refleksjami na temat społecznej i zmieniającej się roli pracy w rolnictwie, a tym samym do dalszego wspólnego kształtowania żywego dziedzictwa rolniczego.


Nieuwe rituelen

Ieder seizoen, iedere dag werken er mensen samen in de Belgische en Nederlandse tuinbouw. Eerder waren dit veelal plukkers uit de eigen regio. Vanaf de jaren ‘70 boden verschillende groepen nieuwkomers en ‘oudkomers’ uitkomst; tijdelijke plukkers uit Zuid-Europa, een groeiende Sikh gemeenschap in België, seizoenarbeiders uit nieuwe Europese lidstaten als Polen, Bulgarije en Roemenë en sinds een paar jaar is het ook voor asielzoekers uit de buurt mogelijk tijdelijk in de fruitteelt te werken. Sommigen kwamen maar tijdelijk, anderen zijn gebleven of komen al vijftien jaar ieder seizoen terug. Allen laten iets permanents achter in het landschap, maar hun persoonlijke verhalen over en herinneringen aan dit werk blijven vaak ongehoord. Aan verschillende arbeidsmigranten, seizoenarbeiders en landarbeiders is gevraagd een zelfgemaakte foto op te sturen van een belangrijk, alledaags moment, ritueel of herinnering van hun werk in de kassen en plantages. Sommigen gaan over het zware, repetitieve werk, anderen over de collega’s die het werk dragelijk maken, de voldoening na een lange dag werk, of de onverwachts mooie momenten. Welke nieuwe, dagelijkse rituelen zitten verweven in dit werk en de gedeelde oogst?

New rituals

Every season, every day, people work together in the Belgian and Dutch horticulture sector. Earlier, these were mostly pickers from the local region. From the 1970s onwards, various groups of newcomers and 'oldcomers' offered a solution: temporary pickers from Southern Europe, a growing Sikh community in Belgium, seasonal workers from new European Union member states such as Poland, Bulgaria, and Romania. And since a couple of years ago, asylum seekers from the area have also been able to work temporarily in the greenhouses and plantations. Some came only temporarily, while others have stayed or have been coming back every season for fifteen years in a row. All leave permanent marks in the landscape, but their personal stories about and memories of this work often remain unheard. We asked various migrant workers, seasonal workers, and farm workers to send in a self-made photo of an important, everyday moment, ritual, or memory of their work in the greenhouses and plantations. Some pictures are about the heavy, repetitive work, while others are about the colleagues who make the work bearable, the satisfaction after a long day's work, or the unexpectedly beautiful moments. What new, daily rituals are sown during this shared harvest?

Nowe obrzędy

Gdy tylko zaczyna się sezon w belgijskim i holenderskim ogrodnictwie, ludzie przystępują do pracy. Wcześniej byli to głównie zbieracze z regionu. Od lat 70-tych obserwuje się efekty pracy różnych grup przybyszów i „weteranów”: tymczasowi zbieracze z południa Europy, rosnąca społeczność Sikhów w Belgii, pracownicy sezonowi z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, takich jak Polska, Bułgaria i Rumunia, a od kilku lat również osoby ubiegające się o azyl z sąsiednich państw mogą pracować tymczasowo w sadownictwie. Niektórzy przyjechali tylko na chwilę, inni zostali lub wracają co sezon od 15 lat. Wszyscy pozostawiają coś trwałego w krajobrazie, ale ich osobiste historie i wspomnienia związane z tą pracą często pozostają bez echa. Kilku pracowników migracyjnych, sezonowych i robotników rolnych poproszono o przesłanie własnoręcznie wykonanego zdjęcia przedstawiającego ważny, codzienny moment, obrzęd lub wspomnienie związane z ich pracą w szklarniach i na plantacjach. Niektórzy mówią o ciężkiej, powtarzalnej pracy, inni o kolegach, którzy sprawiają, że praca jest znośna, satysfakcji po długim dniu pracy lub niespodziewanie pięknych chwilach. Jakie nowe, codzienne obrzędy są wplecione w tę pracę i wspólne zbiory?

Noi ritualuri

În horticultura belgiană și olandeză, oamenii lucrează laolaltă în fiecare sezon, în fiecare zi. Aceștia erau, în trecut, mai cu seamă culegători veniți din regiunea respectivă. Soluția a venit, deja din anii ‘70, din partea diverselor grupuri de lucrători - atât nou-veniți cât și ”consacrați”: culegători veniți la muncă temporară din sudul Europei, o comunitate crescândă de Sikh în Belgia, muncitori sezonieri din noile state membre ale Europei, cum sunt Polonia, Bulgaria și România. De asemenea, de câțiva ani au și solicitanții de azil aflați în regiune posibilitatea de a munci temporar în domeniul culturii de fructe. Unii veneau doar pentru perioade scurte, alții au rămas sau continuă de cincisprezece ani să se întoarcă în fiecare sezon. Cu toții lasă în urmă un element permanent în peisaj, însă poveștile lor personale și amintirile despre această muncă rămân deseori neascultate. Diferiți lucrători imigranți, sezonieri și muncitori agricoli au fost rugați să trimită o fotografie proprie a unui moment semnificativ dintr-o zi oarecare; un ritual sau o amintire din munca lor în sere și plantații. Unele au ca temă munca grea și repetitivă; altele - colegii care fac ca munca să fie suportabilă, satisfacția care urmează unei zile lungi de muncă sau instantanee de o frumusețe neașteptată. Ce fel de ritualuri noi se împletesc zilnic cu munca aceasta și cu recolta comună?

Uskrsni osjećaj u privremenomdomu (HR) / “Paasgevoel in een tijdelijk thuis.” / "Easter feeling in a temporary home.”
Zelfs in een tijdelijke, kleine kamer in Hotel Westland, doen Mihaela en Natasa ieder seizoen hun best zichzelf thuis te voelen. Even in their temporary, small room of Hotel Westland, Mihaela and Natasa put effort in creating a feeling of home through all seasons.

- Mihaela & Natasa, 2023, Maasdijk, NL

Kvetinová Radosť (SK) / Bloemenvreugde / The joy of flowers
Ik kom uit Slowakije, uit de kleine koninklijke stad Trnava. Ik woon ongeveer 6 jaar in Zuid-Holland en werk nu al 3 jaar bij J. van Vliet Bloemenexport in Westland als sales vertegenwoordiger. Op mijn werk geniet ik het meest van de momenten waarop ik mij opnieuw kan verwonderen over de enorme verscheidenheid aan soorten bloemen, met al hun kleuren en vormen; er zijn nog steeds genoeg bloemen die ik pas leer kennen. Het is daarom ook zo leuk om op maat te kunnen werken en de klanten tevreden zien. Want dan ben ik zelf ook blij!

I am from Slovakia, from the small royal city of Trnava. I have lived in South Holland for about 6 years and have been working at J. van Vliet Bloemenexport in Westland as a sales representative for 3 years now. At work, I most enjoy the moments when I can marvel anew at the huge variety of varieties of flowers, with all their colours and shapes; there are still plenty of flowers that I am just getting to know. That's why it's also so much fun to see customers happy, because then I'm happy myself!

- Bohumir, 2023, Westland, NL

Umění mezi skleníky (CZ) / Kunst tussen de kassen / art in the middle of greenhouses
Ik heet Michal Sustr en ik kom uit Tsjechie, mijn oorspronkelijke woonplaats bevindt zich vlakbij stad Opava in Silezie. In Nederland ben ik al zestien jaar, negen haar woon ik in het Westland. Ik ben werkzaam bij Koppert Cress en mijn dagelijkse werkzaamheden verrijk ik door tekenen op de dozen, waarin plastic schaaltjes zijn, die nodig zijn voor de plantjes tijdens de zaai- en groeiproces. Kunst is mijn dagelijkse behoefte, ik ben lid van het professionele Westlandse Kunstenaarscollectief Wit en ook lid van AKW - kring van verschillende Westlandse kunstenaars. In het Westland heb ik al een groot aantal exposities gehad, zelfstandig en gezamenlijk exposities. Werk in de kas geeft me mogelijkheid om onafhankelijk te zijn en maken mijn eigen aparte kunst, die ik niet altijd hoef te verkopen, maar vooral voor het exposeren en presenteren mijn eigen visies en gedachten.

My name is Michal Sustr and I am from the Czech Republic, my original hometown is near city of Opava in Silesia. I have been in the Netherlands for sixteen years, living in Westland for nine years. I work at Koppert Cress and I enrich my daily work by drawing on the boxes, in which are plastic trays, needed for the plants during the sowing and growing process. Art is my daily need, I am a member of the professional Westland Artists' Collective Wit and also a member of AKW - circle of several Westland artists. In Westland, I have already had a large number of exhibitions, independent and joint exhibitions. Work in the greenhouse gives me the opportunity to be independent and make my own separate art, which I don't always have to sell, but mainly for exhibiting and presenting my own visions and thoughts.
Michal, 2023, Westland, NL

Допомагати один одному приємно (UKR) / Elkaar helpen is fijn / Helping each other is nice
Mijn naam is Svitlana Sheremet, ik ben 41 jaar oud, ik kom uit Oekraïne. Ik werk bij het bedrijf Rijk Zwaan, waar ik zaden van paprika's en tomaten verzamel. De foto toont mijn gebruikelijke pauze, waar ik een praatje maak met een collega, ook Oekraïens. Dit is een kans om in uw moedertaal te spreken en werkprocessen of persoonlijke zaken te bespreken. Elkaar helpen is altijd heel fijn.

My name is Svitlana Sheremet, I am 41 years old, I am from Ukraine. I work at the company Rijk Zwaan, where I collect seeds of peppers and tomatoes. The photo shows my usual break, where I have a chat with a colleague, also Ukrainian. This is a chance to speak in your mother tongue and discuss work processes or personal matters. Helping each other is always very nice.
- Svetlana, 2023, Westland, NL

Čerstvé květiny (CZ) / Verse bloemen / Fresh flowers

Mijn naam is Veronika Mudra en ik kom uit Tsjechië, uit de stad Frýdek – Místek. Ik kwam 13 jaar geleden naar Nederland omdat mijn vriend hier toen werk had gevonden. Al die jaren wonen wij in Honselersdijk waar we heel tevreden zijn. Ik werk als accountmanager bij Royal Flora Holland in Naaldwijk. Ik houd me bezig met de verkoop van bloemen aan Centraal- en Oost-Europa. Ik houd van mijn werk omdat ik werk met het mooiste van er is: bloemen. Ik geniet van hoe je mensen met bloemen blij kunt maken, een glimlach toveren op hun gezichten. Ik zie dagelijks honderden soorten bloemen in de hallen en ik houd van de momenten waarop ik de verse bloemen kan aanraken en hun schoonheid van dichtbij bewonderen.
My name is Veronika Mudra and I am from the Czech Republic, from the town of Frýdek - Místek. I came to the Netherlands 13 years ago because my boyfriend had found work here at the time. All these years we have lived in Honselersdijk where we are very happy. I work as an account manager at Royal Flora Holland in Naaldwijk. I deal with selling flowers to Central and Eastern Europe. I love my job because I work with the most beautiful thing there is: flowers. I enjoy how you can make people happy with flowers, put a smile on their faces. I see hundreds of varieties of flowers in the halls every day and I love the moments when I can touch the fresh flowers and admire their beauty up close. - Veronika, 2023, Westland, NL

Zrakoplovno iznad cvjetova (HR) / Zwevend boven de bloemen / Hovering above the flowers
- Mihaela & Natasa, 2023, Naaldwijk, NL


Concept & uitvoering:

Carolien Lubberhuizen & Winona Boomkens

Ondersteund door